РЕЗУЛТАТИ

от проведеното на 10.11.2019 г. тестиране на коне от порода Български спортен кон