БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН КОН

АСОЦИАЦИЯ

ПОКАНА
за  редовно годишно Общо събрание
на членовете на Асоциация “Български спортен кон”

Управителният съвет на Асоциация “Български спортен кон” на основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.27, ал.3 от Устава на Асоциацията свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе на 14.03.2024 г. в гр. Ихтиман, местност „Царичино“ № 1, Конна база „Ниеса“ от 13 часа при следния дневен ред:

  1. Отчет на УС за дейността на Асоциацията за изминалия период.
  2. Отчет на УС за финансовото състояние на Асоциацията за изминалия период.
  3. Разни.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл. 28 от Устава на Асоциацията общото събрание ще се проведе един час по-късно на същото място, при същия дневен ред и ще се счита за законно, независимо от броя на присъстващите.

Председател АБСК: проф. Г. Бързев

Породата Български Спортен Кон

За Български спортен кон се приемат всички коне родени в Република България от родители принадлежащи към утвърдени в светавен мащаб спортни породи.

Родителите трябва да бъдат вписани в съответната Родословна книга или съответния Регистър на породата в т.ч. Български Спортен кон, при условие, че той отговаря по тип и работоспособност на изискванията за спортни коне селекционирани за класическите дисциплини на конния спорт и не принадлежи към друга отечествена или международна спортна порода развъждана в Република България.

Не се предвиждат ограничения по отношение на процентното съотношение на генетичната плазма (кръвност) от породите участващи в развъдния процес.

Сдружение с нестопанска цел „Асоциация български спортен кон” e регистрирано с Решение №1 от 27.04.2006 г. на Софийски градски съд да извършва развъдна дейност, съгласно чл. 20 от Закона за животновъдството.

Банкова сметка в лв.:

IBAN: BG 64 BPBI 8170 16 03615430

BIC: BPBIBGSF

Асоциацията работи с разрешение от Министерство на земеделието и храните. То е издадено на основание чл.296, ал.2 от Закона за животновъдството, протокол №20/31.01.2011 г. на комисията за одобряване на развъдните програми, назначена със Заповед РД 09-25/18.01.2011 г. на министъра на земеделието и храните.

Лицензирани жребци

Лицензирани могат да бъдат жребци оу всички признати по света спортни породи коне. Конете трябва да бъдат записани в съответните Родословни книги на породите, или да са  включени в Регистър Български спортен кон, при условие, че по тип отговарят на изискванията за спортните коне, използвани за класическите дисциплини на конния спорт.

Свържете се с нас

3 + 5 = ?

Use either normal contact forms, like the one above, or similar looking mailchimp forms that let your customer directly subscribe to your mailchimp newsletter!

Адрес за кореспонденция:

гр. Стара Загора 6000
Тракийския университет

проф. Георги Бързев

тел: +359 87 8880951
email: barzevg@gmail.com